Jaarrekening Gemeente Middendrenthe

Midden-Drenthe sluit 2017 af met positief resultaat.
Midden-Drenthe sluit 2017 af met ruim 2,8 miljoen in de plus. Net als in 2016 en 2015
wordt dit positieve resultaat vooral veroorzaakt door minder uitgaven in het sociaal
domein. Ook een verplichte winstneming in de bouwgrondexploitatie draagt bij aan het
positieve saldo.
Het college stelt voor om ongeveer een miljoen te storten in de zogenaamde
Conjunctuurreserve. Daarmee kunnen eventuele toekomstige tegenvallers in het sociale
domein worden opgevangen.

Reserve bouwgrond en concrete doelen
Ruim 1 miljoen wordt in de algemene reserve bouwgrond gestort. Voor de rest van het
bedrag, ongeveer 0,8 miljoen stelt het college een aantal concrete doelen voor. Zo wil het
college geld beschikbaar stellen voor de – vorig jaar al ingezette – versterking van de
ambtelijke organisatie. En het college stelt voor geldt uit te trekken voor het Kindpakket.

Terugblik 2017
In het afgelopen jaar is op alle beleidsterreinen veel gebeurd. Zo zijn onder meer op het
gebied van Jeugd, WMO en Re-integratie zijn veel stappen gezet, in goede samenwerking
met diverse partners en andere gemeenten. Daarmee ligt er een goede basis om op verder
te kunnen bouwen.
Er is een begin gemaakt met ecologisch bermbeheer en de aanleg van bloemrijke akkers.
De raad heeft een nieuw woonplan vastgesteld. De Noorderhoek in Beilen is, samen met de
inwoners opgeknapt. Niet alleen een investering in het uiterlijk van de buurt, maar ook in de
onderlinge contacten. En de doelen voor het scheiden van afval en het verminderen van
restafval worden sneller bereikt dan gedacht.

Financieel gezond
Wethouder Dennis Bouwman: “We kunnen met een goed gevoel terugkijken op het
afgelopen jaar. Ik ben er trots op dat we er met elkaar voor gezorgd hebben dat ik een
financieel gezonde portefeuille kan overdragen aan mijn opvolger op Financiën, Jan
Schipper.”
“Ik ben blij dat er een gedegen financieel beleid is gevoerd”, aldus wethouder Financiën Jan
Schipper. Midden-Drenthe is financieel gezond en er is ruimte om plannen van het nieuwe
college en de nieuwe raad te kunnen invullen.”
Gemeenteraad
De gemeenteraad buigt zich in de raadsvergadering van 28 juni a.s. over de jaarrekening.

Aanbevolen artikelen