Scholen

Hier vind je informatie over de huidige scholen in Bovensmilde, en leuke historische weetjes!

Historie.

Onderwijs Bovensmilde (OBS)

De eerste gegevens van het Openbaar lager onderwijs in Bovensmilde dateren van 1823. Aan de rijksweg tussen de van Liersbrug en de Meestersbrug, nu provinciale weg N371, de Hoofdweg stond de eerste school. Het voorhuis als onderwijzers-woning met er achter aangebouwd de school. Lange tijd met 1 lokaal, pas 1914 werd een 2e lokaal bijgebouwd. In 1949 werd een nieuwe school met 3 lokalen gebouwd op de hoek Hoofdweg-Schoolstraat. Het was een semi permanent gebouw. De oude school werd in 1954 afgebroken. Op de plaats kwam een speelgoedfabriek Elcee Haly. Nu is Sportique daar gevestigd. Aan de Schoolstraat tegenover de lagere school werd in 1955 de openbare kleuterschool geopend, de plaats waar nu Poiesz is gevestigd.

Eind zestiger jaren

Het was eind zestiger jaren toen een nieuwe kleuterschool gebouwd werd aan de Ribesstraat, de plaats van de huidige bibliotheek en in 1968 kwam er een nieuwe lagere school met 4 lokalen aan de Schoolstraat tegenover de kleuterschool. Het was voor die tijd een moderne school. Door de snelle groei van de bevolking nam ook het aantal kinderen op de school toe. 1972, voor de kerst, brandde de school grotendeels af.Er werd uitgeweken naar de bijzondere school aan de Meesterswijk, waar gebruik gemaakt werd van 2 lokalen. De school werd herbouwd. Door verdere groei is in 1974 de school uitgebreid tot 6 klassen.

In 1977 werd de openbare lagere school gegijzeld door Molukkers. De school is daarna afgebroken. Ouders en leerkrachten wilden niet terug naar deze school. De gymzaal kwam later bij Molo Oekoe en de kleuterschool werd bibliotheek. Tot de zomervakantie werden de kinderen opgevangen in de christelijke school, na de vakantie in een noodgebouw aan de Beilerstraat in Assen. De kleuterschool maakte gebruik van de ruimten in de gereformeerde kerk. In oktober 1977 was het semipermanent noodgebouw klaar aan de Meidoornlaan. De kleuterschool en lagere school kwamen nu bij elkaar. De school kreeg de naam “De Meenthe” officieel toegekend door de toenmalige minister van onderwijs, de heer van Kemenade. De naam werd gekozen uit een groot aantal inzendingen van ouders. Naam Meenthe afgeleid van gemeente, plaats van bijeenkomst, vergadering. Een andere aanduiding is Meent, wat stuk grond in dorpsgemeenschap voor algemeen nut zou betekenen. Er was van uit gegaan dat in een tijdsbestek van 5 jaar er een nieuwe stenen school zou zijn. Dat was niet het geval. De school werd verplaatst naar de nieuwbouw buurt hoek Riegheide-Wollegras. Pas maart 1992 werd de nieuwe school “De Meenthe” betrokken aan de Witterweg.

De Meenthe vierde in het jaar 2003 haar 180 jarig bestaan

Uit Jubileumuitgave 25 jaar OBS “De Meenthe” 180 jaar Openbaar onderwijs.(2003)

Bijzonder lager onderwijs in Bovensmilde

De onderwijswet van 1857 opende de mogelijkheid, zonder toestemming, een bijzondere school te stichten. De eerste christelijke lagere school kwam in 1865 in Smilde. De school kreeg geen subsidie. Zo ontstond een schoolstrijd door het verschil in financiering, tussen de openbare en bijzondere scholen. Dit hield aan tot 1920. In 1868 werd de vereniging voor christelijk onderwijs(hervormd) te Smilde opgericht. De financiële situatie gaf in 1885 aanleiding voor de gereformeerde school om een verstandshuwelijk met de hervormde school aan te gaan.

De onderwijswet van 1889 kende het bijzonder onderwijs dezelfde rijksbijdrage toe die de gemeenten genoten t.b.v. de openbare scholen (1/3 van de kosten). Het gevolg was dat de gereformeerde school weer uit de hervormde school trok en een eigen bestuur vormde. In 1891 kwam in Bovensmilde een gereformeerde school; school met de bijbel aan de Kanaalweg 139. Omdat de subsidie maar 1/3 van de kosten dekte en de ouderbijdrage te belastend was voor de gezinnen, werd een jaar later gecollecteerd in de kerk om de salarissen van de onderwijzers op te brengen. In de onderwijswet van 1920 kwam de financiële gelijkstelling tussen openbare en bijzondere scholen tot stand. De school kreeg in maart 1923 elektrisch licht. Het duurde tot mei 1952 voor dat de gemeente geld beschikbaar stelde voor installatie van waterleiding. Dat gold ook voor de hervormde school die in 1930 in gebruik was genomen. De gereformeerde school had in april 1929, 5 leerkrachten en 4 lokalen. De school kreeg een noodlokaal tot het moment dat de hervormde school gereed was.

In maart 1954 kwam de gereformeerde school na een inspectie er slecht af. Ouderwets, somber en in slechte staat. De vloeren kenden grote naden met vuil, er was slechte ventilatie en verlichting en de toiletten volgens de richtlijnen matig. De in 1954 gevraagde gelden aan de gemeente voor een nieuwe school, werden beschikbaar gesteld. De nieuwe gereformeerde school kwam aan de L. Dijkstrastraat. 8. In april van dit jaar is ook de aanvraag voor de bouw van het christelijk voorbereidend lager onderwijs (kleuterschool) aan de Dijkstrastraat no.6 ingediend en gekomen. Ook de hervormde school voldeed niet meer aan de eisen. In april 1961 werd begonnen met een grondige restauratie van de school. In 1970 kwam een fusie tot stand tussen de gereformeerde en hervormde school. Ook werd in dit jaar een aanvraag voor uitbreiding van de kleuterschool gedaan. Er zijn 2 noodlokalen geplaatst, omdat m.n. uitbreiding noodzakelijk was i.v.m. de komst van Molukse kinderen).

Bovendien werd in 1974 gebruik gemaakt van een lokaal van de Hervormde school Meesterswijk 1 voor de Christelijke .kleuterschool aan de Dijkstrastraat 6. De 2 noodlokalen hebben tot 1989 dienst gedaan. In dat jaar zijn die lokalen afgebroken. In 1976 kreeg de protestants christelijke school ( fusie gereformeerd-hervormd) de naam “de Wingerd”.

Chr. LTS Bovensmilde

Rond 1950 ontstonden plannen voor de bouw van een christelijke ambachtsschool in Bovensmilde. De DETI (Drents economisch en technologisch instituut) oordeelde negatief omdat het verzorgingsgebied te klein zou zijn. In Assen stond al een LTS. Men ging echter door met de plannen en in 1956 werd de LTS geopend. De school groeide uit tot een streekschool. In 1975 waren er nog plannen tot verbouwing en uitbreiding, echter het noodlot sloeg toe en vuur verteerde niet alleen de school maar ook de spirit om door te gaan. 20 jaar was hier een school die bestaansrecht had maar niet was gegeven. Leerlingen gingen naar de LTS in Assen. 1986 werden er al weer huizen gebouwd op deze plaats.

Uit: Langs de vaart, H. Gras / archief gemeente/ gegeven Hist.ver.”De Smilde”


Comments are closed.