Paasvuur?: aanvragen voor 1 feb!

Paasvuren

De gemeente wil de traditie van paasvuren in stand houden. Om het branden van paasvuren uit oogpunt van overlast, hinder en milieuaspecten in goede banen te leiden heeft de gemeente een stimuleringsregeling ingesteld. Voor iedere maatschappelijke organisatie die een paasvuur organiseert, stelt de gemeente € 200,00 beschikbaar om het een echt mooi paasvuur te laten worden.

Daarnaast is er een prijs van € 200,00 weggelegd voor de mooiste paasbult van de gemeente. Een deskundige jury bepaalt de winnaar. Na de paasdagen zorgt de gemeente voor het opruimen van de asresten. Organisatoren moet schriftelijk toestemming vragen, dit kan tot uiterlijk 1 februari 2018 via gemeente@middendrenthe.nl 

Welke regels gelden er voor paasvuren?

 • De organiserende instantie moet in overleg met brandweer en gemeente een locatie kiezen. De aanvraag moet voorzien zijn van een plattegrond van de locatie.
 • De locatie moet minimaal op een afstand van 30 meter van een gebouw en bosproducten en op een afstand van minstens 100 meter van bos, heide- of veengronden te bevinden.
 • Alleen maatschappelijke organisaties, zoals boermarken, dorpsverenigingen, kerken, scholen enz. in de gemeente Midden-Drenthe komen in aanmerking voor een verguning.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor een deugdelijke opbouw van de paasbult. Richtlijnen hiervoor verstrekt de gemeente bij de vergunning.
 • De organisatie is wettelijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan eigendommen van derden, die ontstaan door een direct gevolg van het opbouwen of branden van de paasbult. De organisatie moet zorgen voor een dekkende WA-verzekering, die anderen dan de organisatoren vrijwaart van alle aanspraken van derden voor genoemde schade.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor het uitnodigen van de doelgroepen en de plaatselijke bevolking voor het branden van het paasvuur. De organisatie moet voldoende ruchtbaarheid aan het paasvuur geven.
 • Organisatoren mogen het paasvuur alleen op de tweede paasdag vanaf 19.30 uur ontsteken, onder toezicht van of namens de houder van de ontheffing, mits er geen gevaar en/of overlast voor de omgeving ontstaat.
 • Gedurende zes weken voor tweede paasdag mag begonnen worden met het opbouwen van de paasbult. De opbouw mag niet beginnen voordat toestemming voor de locatie is verleend.
 • Er mag uitsluitend schoon, onbehandeld hout-, stro- en snoeiafval worden verbrand. Ander afval is niet toegestaan. De gemeente ziet hierop toe. Dreigt de paasbult een stortplaats te worden van ander afval, dan is de vergunninghouder aansprakelijk voor het opruimen daarvan.
 • Indien niet aan de gestelde voorwaarden, voorschriften of aanwijzingen wordt voldaan of wanneer alsnog schade voor milieu en/of gevaar of hinder voor derden te vrezen is, kan door het college van burgemeester en wethouders of de door hen aangewezen personen te allen tijde het paasvuur worden verboden.
 • De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het naleven van de Flora- en Faunawet.
 • Mocht het ontsteken van de paasbult op tweede paasdag, om wat voor reden dan ook niet gelukt zijn, dan dient er opnieuw een ontheffing aangevraagd te worden.
 • Het paasvuur is uitsluitend bedoeld om uiting aan de paastraditie te geven.

Aanbevolen artikelen